مارس 27, 2023

ترس از ارتودنسی و ترس از دندانپزشکی

چگونه بر ترس خود از دندانپزشک غلبه کنیم؟ پیامدهای فوبیای دندانپزشکی چیست؟ آیا بریس ها می توانند باعث اضطراب شوند؟ آیا الاینرها بیشتر از بریس ها درد دارند؟