مارس 7, 2021

آیا انجام ارتودنسی بر صحبت کردن تاثیر می گذارد؟

آیا نحوه صحبت کردن از ارتودنسی تاثیر می گیرد؟ چگونه براکت ها را می توان تنظیم کرد که مشکلی برای حرف زدن ایجاد نکنند؟ موم ارتودنسی در این مسیر به شما کمک خواهد کرد