اکتبر 6, 2021

دلیل کشیدن دندان عقل طی درمان ارتودنسی دندان

دندان نهفته از جمله دندان عقل نهفته یکی از عوامل بر هم خوردن نظم دندان ‌ها به شمار می ‌روند. در نتیجه دندان عقل نهفته در روند درمان ارتودنسی حائز اهمیت است.