نوامبر 29, 2022

فرنوم، فرنکتومی و بهترین زمان انجام آن در طول ارتودنسی

بهترین زمان برای انجام فرنکتومی چه زمانی است؟ بهترین زمان برای انجام فرنکتومی پس از بسته شدن دیاستم چه زمانی است؟ اگر درمان فضا را ببندد، ریتینر ثابت توصیه می شود؟