سپتامبر 18, 2021

امکان انجام جراحی زیبایی فک بدون براکت های دندانی

ناهنجاری فک قابل درمان با استفاده از عمل جراحی و بدون نیاز به براکت های دندانی کدامند؟ آیا استفاده از براکت های دندانی در کنار جراحی زیبایی فک ضرورت دارد