فوریه 28, 2020

شلوغی دندان یا کراودینگ دندان چیست؟

شلوغی دندان یا نامرتبی دندان یک اصطلاح دندانپزشکی است که وضعیت نامناسب دندان ها نسبت به یکدیگر را توصیف می کند. این مشکل به فشردگی دندان هم معروف است