دسامبر 11, 2022

چرا برای درمان ارتودنسی به تصاویر رادیوگرافی نیاز داریم؟

در طول درمان ارتودنسی باید انتظار داشت چند عکس رادیوگرافی با اشعه ایکس گرفته شود؟ اگر از انجام تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس امتناع کنیم چه؟