جولای 19, 2022

فقدان مادرزادی دندان

آنودنشیا در نتیجه عوامل ژنتیکی ایجاد می شود. این وضعیت با از دست رفتن دندان ها به دلیل بیماری لثه، آسیب دهان، حفره ها یا پوسیدگی های دندانی متفاوت است.