سپتامبر 4, 2021

معرفی اکسپندر یا وسیع کننده کام

اکسپندر یا وسیع کننده کام وسیله است که فضای کافی برای رشد دندان های دائمی درون فک کودکان ایجاد می کند و در نتیجه از ازدحام دندان ‌ها جلوگیری خواهد شد.