دسامبر 5, 2019

اورجت یا دندانهای جلو آمده

اورجت یا جلوزدگی دندان‌ جلویی به حالتی گفته می‌شود که دندان‌های بالا نسبت به دندانهای پایین جلو بیرون زدگی شدیدی دارند. اورجت با اوربایت متفاوت است