آگوست 3, 2022

چرا دندان آبسه می کند؟

آبسه پری آپیکال چیست؟ آیا احتمال مرگ در اثر عفونت دندان وجود دارد؟ اگر آبسه دندان خود به خود ترکید چه باید کرد؟ آیا می توان از آبسه دندان جلوگیری کرد؟